GIỚI THIỆU CHUNG

KHUYẾN HỌC

TÀI NGUYÊN DẠY VÀ HỌC

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

TIN TỨC

  LIÊN KẾT WEBSITE

  Thiết kế Website

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  Đang truy cậpĐang truy cập : 2


  Hôm nayHôm nay : 98

  Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4931

  Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 329211

  Quảng cáo Vnomedia
  Nghệ Tĩnh 24h
  Dịch vụ quản trị website
  Bluesky

  Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC

  DU HOC MY

  Quy chế dân chủ trường học

  Thứ ba - 05/01/2016 19:35
  PHÒNG GD & ĐT DIỄN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
  Số        /QĐ-HT Thcs Diễn Xuân, ngày   tháng 9  năm 2015
   
   
  QUYẾT ĐỊNH 
  Về việc ban hành quy chế dân chủ trường THCS Diễn Xuân

   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN

            Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
              Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ về "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan";
              Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường";
              Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trường THCS Diễn Xuân  năm học 2015 – 2016.
                                                     
                                                           QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này "Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THCS Diễn Xuân".
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định trước đây trái với quy chế này.
  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Các ông (bà): Tổ trưởng chuyên môn, Văn phòng, các bộ phận công tác, tổ chức đoàn thể của trường và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   

  Nơi nhận
       - Như Điều 3;
       - Lưu VT.
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Loan
   
   
   

     UBND HUYỆN DIỄN CHÂU
  TRƯỜNG THCS DIỄN XUÂN
  ––––––––––
   
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
  ––––––––––––––––––––––––

   

  QUY CHẾ

  Thực hiện dân chủ trong hoạt động trường THCS Diễn Xuân
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-THCS ngày    tháng 9  năm 2015 của Hiệu trưởng trường THCS Diễn Xuân)
  ––––––––––––
                
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Mục đích thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường
  1. Thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất trong những điều luật giáo dục và quyết định 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục–Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của nhà trường.
  2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, học sinh, cán bộ công chức trong nhà trường theo quy định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà  nước.
  Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.
  1. Đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể trong nhà trường.
  2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với hiến pháp và pháp luật, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.
  3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ cũng như xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường.
  Chương II
  DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
   
   Mục 1: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG, TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
  Điều 3. Hiệu trưởng có trách nhiệm:
  1. Quản lý điều hành mọi họat động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
  2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, công chức, của người học trong quy chế này.
  3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân . . . và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của hiệu trưởng.
  4. Thực hiện nghiêm túc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
  5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm  quyền được giao.
  6. Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:
  6.1/ Hàng tuần họp giao ban giữa Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, đại diện BCH công đoàn, bí thư Chi đoàn và tổng phụ trách Đội để nắm bắt kịp thời công việc đã thực hiện trong tuần và đề ra kế hoạch cụ thể cho tuần tới.
  6.2/ Họp Ban lãnh đạo nhà trường với bí thư Chi bộ, các tổ trưởng, đại diện BCH công đoàn và bí thư Chi đoàn, tổng phụ trách Đội ít nhất 4 lần/năm để đánh giá việc thực hiện công tác, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó định ra những công việc chủ yếu thực hiện chủ yếu trong thời gian tới. Sau đó họp HĐSP thông qua những kết quả hoạt động và đề ra nhiệm vụ sắp tới để các thành viên thực hiện. Tiếp nhận các ý kiến đề nghị từ phía HĐSP, giải quyết những đề nghị theo thẩm quyền. Tổ chức đối thoại với người lao động theo quy định của Chính phủ.
  6.3/ Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học kỳ, trong năm học.
  6.4/ Cuối năm thực hiện đánh giá cán bộ, viên chức, CNV về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân.
  6.5/ Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định của nhà nước.
  Điều 4. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong trường học 
            1. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường mỗi năm một lần vào đầu năm học . Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của trường hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể cán bộ công chức viên chức trong trường .
            2. Nội dung của hội nghị, gồm:
  a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của nhà trường
  b) Hiệu trưởng nhà trường lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;
  c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường ; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa hiệu trưởng với tổ chức công đoàn;
  d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường .
  đ) Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;
  e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.
  Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC.
  Điều 5. Nhà giáo, cán bộ công chức trong nhà trướng có trách nhiệm:
  1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục, Điều lệ trường trung học. Nhà giáo, cán bộ, viên chức chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình.
  2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại Điều 6 của quy chế này. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất  đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường trong khi thi hành nhiệm vụ của mình: nhà giáo, cán bộ, công chức phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
  3. Thực hiện đúng pháp lệnh cán bộ công chức; pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm.
  5.4. Giữ gìn phẩm chất,uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức: tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường.
            Mục 3:  NHỮNG  VIỆC GIÁO VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BIẾT, ĐƯỢC THAM GIA Ý KIẾN, GIÁM SÁT TRONG NHÀ TRƯỜNG
  Điều 6. Những việc giáo viên, công nhân viên được biết
  1. Chủ trương chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.
  2. Những quy định về việc sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
  3. Các khoản đóng góp của người học, kinh phí hoạt động của  nhà trường bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.
  4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.
  5. Việc thực hiện tuyển dụng, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.
  6. Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế làm việc từng năm học.
  7. Nhận xét đánh giá viên chức, chuẩn nghề nghiệp hàng năm.
  8.  Những vấn đề trên sẽ được thông báo bằng các hình thức:
  8.1.  Niêm yết tại cơ quan
  8.2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức đầu năm học.
  8.3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể nhà giáo, công chức, viên chức.
  8.4. Thông báo cho tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng chuyên môn để thông báo đến nhà giáo, cán bộ, công chức trong tổ.
  8.5. Thông báo bằng văn bản cho ban chấp hành công đoàn nhà trường.
  Điều 7. Những điều giáo viên, công nhân viên tham gia ý kiến:
  1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.
  2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức, chức năng bộ máy trong nhà trường.
  3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, cán bộ, công chức.
  4. Kế hoạch xây dựng, cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.
  5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.
  6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.
  7. Nội quy, quy định về lề lối làm việc của cơ quan.
   Các việc nêu trên được lấy kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm học hoặc trong các cuộc họp.
  Điều 8. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra trong nhà trường 
            1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.
            2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường .
            3. Thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường
            4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong trường học .
            5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường học.
            Điều 9. Hình thức giám sát, kiểm tra
  Ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:
            1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong trường học
            2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của nhà trường
            3. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường
  Mục 4 NHỮNG VIỆC HỌC SINH ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN
  Điều 10. Học sinh được biết những nội dung sau đây:
  1. Chủ trương, chế độ chính sách của nhà nước, của ngành và những quy định của nhà trường đối với học sinh.
  2. Kế hoạch tuyển sinh, biên chế năm học có liên quan đến học tập, rèn luyện sinh hoạt và các khoản đóng góp theo quy định.
  3. Chủ trương kế hoạch tổ chức cho người học phấn đấu gia nhập các tố chức đoàn thể trong nhà trường.
  Điều 11. Những việc học sinh được tham gia ý kiến:
  1. Nội quy học sinh và quy định có liên quan đến học sinh.
  2. Tổ chức phong trào thi đua.
  3. Việc tổ chức giảng dạy học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi của người học.
  Điều 12 .Những nội dung trên được công khai bằng những hình thức sau:
  1. Niêm yết công khai những quy định về tuyển sinh, nội dung quy chế học tập, kết quả thi. Khen thưởng và kỷ luật, tiêu chuẩn về đánh giá xếp loại học sinh.
  2. Định kỳ ít nhất trong năm học hai lần tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh, để thông báo kế họach và nhiệm vụ của năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa với gia đình học sinh, thông báo kết quả học tập rèn luyện của học sinh.
  3. Giáo viên chủ nhiệm lớp là đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt đông thực hiện dân chủ tại lớp của mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và các bậc cha mẹ học sinh để kịp thời phản ánh cho hiệu trưởng.
  4. Đặt hòm thư góp ý hoặc hình thức góp ý khác để học sinh, các bậc cha mẹ học sinh thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến.

  Chương III
  DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VỚI CÔNG DÂN, ĐƠN VỊ NHÀ TRƯỜNG , TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
   
  Điều 13. Trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường .
            1. Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để viên chức biết các nội dung sau:
  a) Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
  b) Thủ tục hành chính giải quyết công việc;
  c) Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
  d) Phí, lệ phí theo quy định trong trường học
  đ) Thời gian giải quyết từng loại công việc.
            2. Chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc , kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà phụ huynh học sinh tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức .
            3. Chỉ đạo việc bố trí nơi tiếp phụ huynh học sinh , thực hiện việc tiếp phụ huynh và tổ chức hòm thư góp ý; chỉ đạo người phụ trách công tác hành chính của cơ quan, đơn vị cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường  hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo hiệu trưởng để đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.
            4. Thông báo để phụ huynh,  tổ chức của địa phương biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án nhà trường được xây dựng .
            5. Phân công BGH  gặp và giải quyết công việc có liên quan phụ huynh cần , tổ chức có yêu cầu theo quy định của pháp luật; những kiến nghị, phản ánh, phê bình của phụ huynh, nhà trường phải được nghiên cứu và xử lý kịp thời.
  Điều 14. Trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường.
  Người đứng đầu các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, tổ chuyên môn, thanh tra nhân dân) là người đại diện cho đòan thể, tổ chức đó có trách nhiệm:
  1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chức, hoạt động của nhà trường.
  2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.
  3. Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được phải báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
  nước, bí mật công tác và bí mật thông tin về người tố cáo theo quy định của pháp luật.
  2. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc thẩm quyền giải quyết, cán bộ, công chức, viên chức phải thông báo để phụ huynh biết , nhà trường biết và hướng dẫn phụ huynh đến nơi có thẩm quyền giải quyết. Cán bộ, công chức, viên chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của phụ huynh
  3. Những ý kiến của phụ huynh học sinh cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu xử lý và kịp thời giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường .
  4. Những công việc đã có thời hạn giải quyết theo quy định thì cán bộ, công chức, viên chức trong trường phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp phức tạp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm báo cáo với hiệu trưởng nhà trường để kịp thời giải quyết
  Điều 15. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và BĐD hội cha mẹ học sinh trong nhà trường.
  1. Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các bậc cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:
  1.1 Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.
  1.2 Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.
  1.3 Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động XHHGD ở địa phương.
  2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua BĐD cha mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.
  Điều 16. Quan hệ giữa người đứng đầu trong nhà trường với  đơn vị cấp trên
            1. Chấp hành quyết định của cấp trên. Khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; trường hợp người ra quyết định vẫn quyết định việc thi hành thì người thi hành phải chấp hành nhưng không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp của người ra quyết định. Người ra quyết định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
            2. Phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị cơ quan, đơn vị cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cấp trên.
            3. Tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị cấp trên; có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, đơn vị cấp trên yêu cầu.
            4. Báo cáo cơ quan, đơn vị cấp trên tình hình công tác của cơ quan, đơn vị mình theo quy định; đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cơ quan, đơn vị cấp trên. Nội dung báo cáo lên cơ quan, đơn vị cấp trên phải khách quan, trung thực.
            Điều 17. Quan hệ giữa người đứng đầu , hiệu trưởng nhà trường , đơn vị cấp dưới
            1. Thông báo cho các tổ khối trong nhà trường những chủ trương, chính sách của Đảng và các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của các tổ chuyên môn trong nhà trường,  chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn và chịu trách nhiệm về những hành vi vi phạm pháp luật của cấp dưới nếu những hành vi vi phạm này có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của hiệu trưởng.
            2. Nghiên cứu, kịp thời giải quyết các kiến nghị của các tổ chuyên môn trong trường , định kỳ hàng tháng tham gia sinh hoạt chuyên môn , họp tổ khối ít nhất 1 lần .
            3. Khi cần thiết, phải cử cán bộ, viên chức  đến trao đổi , giải quyết công việc của các bộ phận trong nhà trường . Các viên chức chịu trách nhiệm về việc báo cáo lại sự việc , nghiêm khắc xử lý những cán bộ, công chức, viên chức báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.
   
  Chương III
   TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  Điều 18. Công chức, viên chức và nhân viên trường THCS Diễn Xuân có trách nhiệm thực hiện các quy định tại quy chế này kể từ ngày ký ban hành. Quy chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết của hội nghị cán bộ công chức hàng năm.
  Điều 19: Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong quy chế này phù hợp với thực tế của nhà trường./.

   
   
   
   
   
   
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
   
   
  Nguyễn Thị Loan
   
                                                             
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   

  Tác giả bài viết: BBT

  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

  Những tin mới hơn

  Những tin cũ hơn

   

  VIDEO CLIP

  Loading the player...

  LIÊN KẾT TÀI LIỆU

  TH ket noi
  Mạng ioe
  Mạng moet
  Violym
  Mang Edu
  Sở GD&ĐT Nghệ An