Thời khóa biểu kì I- thực hiện từ 18/10/2016

Thời khóa biểu
 
PHÒNG GD-ĐT DIỄN CHÂU                                                      THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC  2016-2017    
Trường THCS Diễn Xuân                                                                                   THỰC HIỆN TỪ 17/10/2016 
  Thứ Tiết      6A       6B 6C 7A 7B 7C   8A 8B 9A    9B
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 TD-Tiến Toán-Huế Anh-Nga Anh-HHiền Toán-Bích Sử- Dung Toán-Lộc Địa-Hoa TD-Dũng Địa-chiên
     2 3 Anh-Nga TD-Tiến Toán-Minh Văn-P.Hiền Lý-Khoa Toán-Lục Sử- Dung Văn-Huyền Lý-Thúy Sử-Lê
  4 Toán-Minh Văn-Hồng TD-Tiến Toán-Lục Anh-HHiền Văn-P.Hiền Văn-Huyền Toán-Huyền Toán-Hạnh Hóa-Hồng
  5 Văn-Vân Anh-Nga Sử- Hà Lý-Khoa CN -Huyền Anh-HHiền Nhạc-Thúy Nhạc -Lê Hóa-Hồng Toán-Hạnh
  1 Nhạc- Lê Tin-Huế Văn-Hồng Toán-Lục Văn-Vân Văn-P.Hiền Lý-Khoa Toán-Huyền Địa-chiên Văn-Đào
  2 Văn-Vân PĐV-Minh CN-Lộc TD-Tiến Toán-Bích Toán-Lục Anh-Nga MTThương Văn-Đào Anh-HHiền
   3 3 Toán-Minh CN-Lộc Địa-Hoa Tin- Hoa TD-Tiến GDCD-Thu TD-Dũng Anh-Nga Toán-Hạnh Nghề-Ngọc
  4 PĐV-Minh Địa-Hoa Sinh-Ngọc NhạcThương Tin- Hoa TD-Tiến Sinh-Điệp Văn-Huyền Anh-HHiền Toán-Hạnh
  5 Địa-Hoa Anh-Nga PĐV-Minh CN--Minh MTThương Tin- Hoa GDCD-Thu Sinh-Điệp Nghề-Ngọc Lý-Thúy
  1 Toán-Minh Toán-Huế Văn-Hồng Anh-HHiền Văn-Vân CN -Huyền MTThương Hóa-Ngọc Hóa-Hồng TD-Dũng
    4 2 CN-Lộc Sử- Hà Sinh-Ngọc MTThương Văn-Vân Sinh-Hồng Văn-Huyền Toán-Huyền Văn-Đào Lý-Thúy
  3 Sử- Hà Văn-Hồng Toán-Minh Sử- Dung GDCD-Thu Anh-HHiền Toán-Lộc Tin- Hoa Lý-Thúy Văn-Đào
  4 Tin- Hoa CN-Lộc GDCD-Thu CN-Minh Anh-HHiền MTThương Hóa-Ngọc Sử- Dung Địa-chiên Hóa-Hồng
  5             Tin- Hoa GDCD-Thu    
  1 GDCD-Thu Nhạc- Lê TD-Tiến Sử- Dung CN -Huyền Toán-Lục Toán-Lộc CN-Khoa Toán-Hạnh Văn-Đào
     5 2 TD-Tiến GDCD-Thu CN-Lộc Văn-P.Hiền Sử- Dung Anh-HHiền Anh-Nga Tin- Hoa Văn-Đào Toán-Hạnh
  3 Sinh-Ngọc Lý-Thúy Tin- Hoa Toán-Lục NhạcThương Địa-Hoa CN-Khoa TD-Tiến GDCD-Thu Sinh-Điệp
  4 Lý-Thúy Toán-Huế Anh-Nga Sinh-Hồng Địa-Hoa Lý-Khoa TD-Dũng Hóa-Ngọc Sinh-Điệp Anh-HHiền
  5 MTThương Tin-Huế Lý-Thúy Địa-Hoa Sinh-Hồng CN -Huyền Tin- Hoa Anh-Nga Anh-HHiền Nghề-Ngọc
  1 Anh-Nga Văn-Hồng Nhạc- Lê TD-Tiến Toán-Bích Địa-Hoa Toán-Lộc Văn-Huyền Văn-Đào Sinh-Điệp
     6 2 CN-Lộc Văn-Hồng Tin- Hoa Địa-Hoa TD-Tiến Văn-P.Hiền Anh-Nga Văn-Huyền Văn-Đào NhạcThương
  3 Văn-Vân MTThương Toán-Minh Toán-Lục Địa-Hoa Văn-P.Hiền Hóa-Ngọc TD-Tiến Sinh-Điệp Toán-Hạnh
  4 Văn-Vân Sinh-Ngọc YToán-Minh Sinh-Hồng Tin- Hoa Sử- Dung CN-Khoa Anh-Nga CN-Hạnh GDCD-Thu
  5 YToán-Minh Y.Toán-Lục MTThương GDCD-Thu Sinh-Hồng Tin- Hoa Sử- Dung CN-Khoa Nghề-Ngọc CN-Hạnh
  1 Tin- Hoa Sinh-Ngọc Anh-Nga Anh-HHiền Toán-Bích Sinh-Hồng Văn-Huyền Lý-Khoa NhạcThương TD-Dũng
      7 2 Sinh-Ngọc TD-Tiến Toán-Minh Tin- Hoa Anh-HHiền NhạcThương Văn-Huyền Sinh-Điệp Toán-Hạnh Văn-Đào
  3 Toán-Minh Anh-Nga Văn-Hồng Văn-P.Hiền Văn-Vân Toán-Lục Sinh-Điệp Sử- Dung TD-Dũng Văn-Đào
  4 Anh-Nga Toán-Huế Văn-Hồng Văn-P.Hiền Sử- Dung TD-Tiến Địa-Hoa Toán-Huyền Sử-Lê Địa-chiên
  5 SHL- Minh SHL-Huế SHL-Hồng SHL-P.Hiền SHL-Dung SHL-Lục SHL-VHoa SHL-Huyền SHL-Lê SHL-Chiên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    
          
  

Tác giả bài viết: Ngô Sỹ Minh