Thời khóa biểu kì I- thực hiện từ 17/9/2016

Thời khóa biểu
 
PHÒNG GD-ĐT DIỄN CHÂU                                                      THỜI KHÓA BIỂU KỲ I NĂM HỌC  2016-2017    
Trường THCS Diễn Xuân                                                                                   THỰC HIỆN TỪ 26/9/2016 
  Thứ Tiết      6A       6B 6C 7A 7B 7C   8A 8B 9A    9B
  1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 TD-Tiến Tin-Huế Anh-Nga Văn-P.Hiền Văn-Vân Địa-Hoa Toán-Lộc Văn-Huyền TD-Dũng Địa-chiên
     2 3 Toán-Minh Văn-Hồng TD-Tiến Toán-Lục Anh-HHiền Văn-P.Hiền MT-Thương CN-Khoa Toán-Hạnh Sử-Lê
  4 MT-Thương Anh-Nga Toán-Minh Sử- Dung Địa-Hoa TD-Tiến Văn-Huyền Toán-Huyền Lý-Thúy Hóa-Hồng
  5 Anh-Nga Nhạc-Thúy MT-Thương CN-Minh CN -Huyền Anh-HHiền CN-Khoa Sử- Dung Hóa-Hồng Toán-Hạnh
 Sáng 1 Văn-Vân Toán-Huế CN-Lộc Sinh-Hồng Sử- Dung Văn-P.Hiền TD-Dũng Anh-Nga Văn-Đào Anh-HHiền
Thứ3 2 Toán-Minh Tin-Huế Văn-Hồng Toán-Lục Toán-Bích TD -Tiến Toán-Lộc Toán-Huyền Sinh-Điệp Văn-Đào
  3 CN-Lộc Văn-Hồng Toán-Minh Sử- Dung TD-Tiến Toán-Lục Anh-Nga Văn-Huyền Anh-HHiền Hóa-Hồng
  4 CD- Hà PĐT- Lục Anh-Nga Anh-HHiền Sinh-Hồng CN -Huyền Sử- Dung TD-Tiến Địa-chiên Sinh-Điệp
Chiều 1 Sử-Lê Lý-Thúy PĐV-Minh Tin- Hoa MTThương Lý-Khoa Địa-Hoa GDCD-Thu Nghề-Ngọc CN-Hạnh
Thứ3 2 Lý-Thúy PĐV-Minh Sử-Lê GDCD-Thu Tin- Hoa MT-Thương CN-Khoa Địa-Hoa CN-Hạnh Nghề-Ngọc
  3 PĐV-Minh MT-Thuong Lý-Thúy Địa-Hoa GDCD-Thu Tin- Hoa Hóa-Ngọc CN-Khoa Toán-Hạnh TD-Dũng
  1 Toán-Minh Toán-Huế Văn-Hồng Địa-Hoa Toán-Bích Anh-HHiền Toán-Lộc Sử- Dung Địa-chiên Văn-Đào
    4 2 Văn-Vân GDCD- Hà CN-Lộc Tin- Hoa Địa-Hoa Sử- Dung Văn-Huyền Hóa-Ngọc TD-Dũng Lý-Thúy
  3 Văn-Vân CN-Lộc Toán-Minh NhạcThương Anh-HHiền Tin- Hoa Sử- Dung Sinh-Điệp Văn-Đào Nghề-Ngọc
  4 Nhạc- Hà Sinh-Ngọc PĐT-CMinh Anh-HHiền NhạcThương Địa-Hoa Sinh-Điệp Tin- Hoa GDCD-Thu TD-Dũng
                GDCD-Thu MT-Thương    
  1 Tin- Hoa Toán-Huế TD -Tiến Văn-P.Hiền Toán-Bích Toán-Lục Anh-Nga Toán-Huyền Văn-Đào GDCD-Thu
     5 2 Anh-Nga CN-Lộc Sinh-Ngọc  Văn-P.Hiền Lý-Khoa CN -Huyền Tin- Hoa NhạcThương Văn-Đào Toán-Hạnh
  3 TD-Tiến Sử-Lê Nhạc-Hà Toán-Lục Tin- Hoa Sinh-Hồng NhạcThương Lý -Khoa Lý-Thúy Anh-HHiền
  4 Sinh-Ngọc TD-Tiến GDCD-Hà Sinh-Hồng Sử- Dung NhạcThương TD-Dũng Anh-Nga Anh-HHiền Lý-Thúy
  1 Tin- Hoa Văn-Hồng Anh-Nga  Toán-Lục Sinh-Hồng Văn-P.Hiền Toán-Lộc Hóa-Ngọc Văn-Đào Toán-Hạnh
     6 2 CN-Lộc Văn-Hồng Địa-Hoa MT-Thương Văn-Vân Văn-P.Hiền Lý -Khoa Văn-Huyền Toán-Hạnh Văn-Đào
  3 PĐT-CMinh Anh-Nga Sinh-Ngọc TD-Tiến Văn-Vân Toán-Lục Tin- Hoa Văn-Huyền NhạcThương Sinh-Điệp
  4 Anh-Nga Địa-Hoa Tin- Hoa CN-Minh     CN -Huyền GDCD-Thu Hóa-Ngọc TD-Tiến Sinh-Điệp NhạcThương
  1 Sinh-Ngọc TD-Tiến Tin- Hoa Anh-HHiền Văn-Vân Sinh-Hồng Văn-Huyền Anh-Nga Toán-Hạnh Văn-Đào
      7 2 Văn-Vân Sinh Ngọc Toán-Minh TD-Tiến Toán-Bích Anh-HHiền Văn-Huyền Sinh-Điệp Hóa-Hồng Văn-Đào
  3 Địa-Hoa Anh-Nga Văn-Hồng Lý-Khoa TD-Tiến Toán-Lục Sinh-Điệp Tin- Hoa Nghề-Ngọc Toán-Hạnh
  4 Toán-Minh Toán-Huế Văn-Hồng Văn-P.Hiền Anh-HHiền Sử- Dung Anh-Nga Toán-Huyền Sử-Lê Địa-chiên
  5 SHL- Minh SHL-Huế SHL-Hồng SHL-P.Hiền SHL-Dung SHL-Lục SHL-VHoa SHL-Huyền SHL-Lê SHL-Chiên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
    
          
          
 

Tác giả bài viết: Ngô Sỹ Minh